Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro jednotlivce

I tento rok zahájíme výzvu 1. srpna, která potrvá do 15. září 2022. Před spuštěním výzvy zde budou podrobnější informace, přihlášky a instrukce. Těšíme se na vaše projekty!

Vezměte, prosím, na vědomí, že bude-li Váš podaný projekt vybrán v rámci nadcházející výzvy, budete kontaktováni za účelem doložení dokumentů, bez kterých není možné přikročit k podepsání darovací smlouvy:

Fyzické osoby: zejména kopie občanského průkazu a doklad o existenci bankovního účtu, na který má být dar připsán.

V případě dotazů přejděte do sekce "kontakty" a napište nám zprávu.

Doplňující informace

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá prostřednictvím písemné žádosti.

V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Cílem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je podporovat realizaci projektů všech velikostí, tzn. jak malých (do 50 000,- Kč), tak i středních (do 500 000,- Kč) a velkých (nad 500 000,- Kč).