Nadační fond - VÍTKOVICE STEEL

Česky | English | Deutsch

Informace pro neziskové organizace

Byl ukončen příjem žádostí do NADAČNÉHO FONDU VÍTKOVICE STEEL pro tento rok. Děkujeme za veliký zájem z řad neziskových organizací a jednotlivců. Správní rada nadačního fondu na podzim tohoto roku vybere dané projekty a rozhodne o finanční podpoře konkrétním organizacím a jednotlivcům. Žadatelé budou informováni elektronicky o schválení či neschválení darů. Ještě jednou děkujeme za zaslané projekty.

Vezměte, prosím, na vědomí, že bude-li Váš podaný projekt vybrán v rámci nadcházející výzvy, budete kontaktováni za účelem doložení dokumentů, bez kterých není možné přikročit k podepsání darovací smlouvy:

Právnické osoby: zejména příslušný zakladatelský dokument prokazující existenci obdarovaného v aktuálním znění (stanovy, zakládací listina, statut apod.), doklad o existenci bankovního účtu, na který má být dar připsán, údaj o zápisu v příslušném registru a v případě, že smlouva nebude podepsána statutárním zástupcem obdarovaného, plná moc udělená osobě oprávněné podepsat darovací smlouvu (ověření podpisu zmocnitele na plné moci se nevyžaduje). 

V případě dotazů přejděte do sekce "kontakty" a napište nám zprávu.

Doplňující informace

Nadační příspěvek může být poskytnut kterékoliv právnické nebo fyzické osobě, jejíž činnost je v souladu s účelem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL, a která o poskytnutí nadačního příspěvku požádá prostřednictvím písemné žádosti.

V písemné žádosti je žadatel povinen uvést svoji identifikaci, bližší charakteristiku účelu a/nebo projektu, o jehož podporu žadatel žádá, předpokládanou výši nákladů a jejich charakteristiku, požadovanou formu podpory a její výši.

Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada dle svého uvážení, a to po důsledném zhodnocení a zvážení všech podstatných skutečností a okolností konkrétní žádosti. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje nebo podklady rozhodné pro její posouzení a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu.

Cílem Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL je podporovat realizaci projektů všech velikostí, tzn. jak malých (do 50 000,- Kč), tak i středních (do 500 000,- Kč) a velkých (nad 500 000,- Kč).